Cán bộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đổi ca định kỳ | BĐS

Cán bộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đổi ca định kỳ

| BĐS

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở cấp chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/02/2023.

Cụ thể, thông tư quy định 7 vị trí công chức ngành tài nguyên và môi trường phải định kỳ chuyển nơi làm việc, bao gồm cả chấp hành viên và công chức không đảm nhiệm các vị trí điều hành, quản lý, hành chính và nhân viên trực tiếp giải quyết công việc cấp giấy chứng nhận đất đai quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và đất đai khác gắn liền;

Cán bộ đảm nhận chức năng thụ lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, khai hoang, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoặc giao hạn mức đất; quản lý hồ sơ bồi thường, xác định người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ; Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nằm trong danh mục phải di dời định kỳ.

Thời hạn chuyển đổi máy trạm định kỳ quy định tại Điều 4 Thông tư này là từ 2 năm đến 5 năm.

Các trường hợp được chuyển đổi máy trạm định kỳ theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục máy trạm và thời hạn chuyển đổi máy trạm làm việc định kỳ đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đơn vị sự nghiệp công lập ngành môi trường đã được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đổi vị trí công tác trước ngày thông tư này có hiệu lực tiếp tục hoạt động theo quy định tại thông tư 59/2014.

Đọc thêm :  Việc lấy ý kiến ​​dự thảo luật đất đai (sửa đổi): đúng đối tượng, thực chất, định hướng | BĐS

Các trường hợp được chuyển đổi máy trạm định kỳ theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển đổi máy trạm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. phải tuân thủ các quy định của thông tư này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. Đồng thời, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi máy trạm định kỳ theo quy định tại Thông tư này gửi Bộ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, rà soát theo quy định.

.#Cán #bộ #cấp #giấy #chứng #nhận #quyền #sử #dụng #đất #phải #đổi #định #kỳ

https://vneconomy.vn/can-bo-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-phai-dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac.htm