Đầu tư hơn 2.213 tỷ đồng thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp Hải Long | BĐS

Đầu tư hơn 2.213 tỷ đồng thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp Hải Long | BĐS

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1370/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình.

Dự án được triển khai tại các xã: Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, huyện Tiền Hải với tổng nguồn vốn 2.213,988 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất là 296,97 ha.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh phân kỳ đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp, trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và quy hoạch phân khu xây dựng của khu công nghiệp Hải Long do UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt.

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ được triển khai dự án sau khi: thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm :  Top 10 chung cư cocobay đà nẵng best

Ngoài ra, ký quỹ để thực hiện dự án; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định.

UBND tỉnh Thái Bình đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không chồng lấn với các quy hoạch khác; kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất để thực hiện dự án…#Đầu #tư #hơn #tỷ #đồng #thực #hiện #dự #án #hạ #tầng #khu #công #nghiệp #Hải #Long

https://vneconomy.vn/dau-tu-hon-2-213-ty-dong-thuc-hien-du-an-ha-tang-khu-cong-nghiep-hai-long.htm