Đẩy mạnh mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn đại chúng tại công ty | BĐS

Đẩy mạnh mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn đại chúng tại công ty

| BĐS

Xung quanh vấn đề này, VnEconomy đã trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thưa ông, tổng doanh thu của 19 công ty, doanh nghiệp năm 2022 ước đạt 1,12 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch và tăng 33% so với năm 2022. Ông có hài lòng với kết quả khả quan này?

Trước khi thành lập Ủy ban Quản lý doanh nghiệp vốn nhà nước, các bộ, địa phương vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa là đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế – xã hội gắn với đổi mới và hội nhập quốc tế sâu, rộng, phương thức này bộc lộ một số bất cập như: thiếu sự tách bạch giữa ban hành chính sách và quản lý doanh nghiệp. tố giác”, không tạo được môi trường bình đẳng, công bằng cho mọi lĩnh vực hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát còn buông lỏng, chưa được ngăn chặn kịp thời dẫn đến hàng loạt vi phạm trong doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua; Các bộ ngành quá tải ảnh hưởng đến chất lượng hoạch định chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xác định các giải pháp khắc phục những tồn tại, theo đó chủ trương tách chức năng chủ sở hữu khỏi vốn nhà nước và chức năng nhà nước. chức năng quản lý doanh nghiệp nhà nước, sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu của các bộ, địa phương đối với vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và các quốc gia thành viên. thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với công ty đại chúng.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại Doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/09/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đọc thêm :  Thủ tướng chỉ đạo phát triển bất động sản phải lùi xa khu trung tâm Đà Lạt | BĐS

Theo đó, Ủy ban là cơ quan của Chính phủ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (trước đây trực thuộc 5 bộ) với tổng vốn gần 63% và tổng tài sản gần 65,3% tổng số doanh nghiệp công ích của cả nước.

Sau hơn 4 năm thành lập và hoạt động, dưới sự chỉ đạo kiên quyết, liên tục của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc đã cho thấy những kết quả bước đầu khả quan.

Cụ thể những kết quả khả quan đó là gì, thưa ông?

Theo đánh giá, có 4 nút thắt đã được tháo gỡ.

đầu tiên, tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi 5 bộ để các bộ tập trung vào nhiệm vụ quản lý nhà nước; bảo đảm việc ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật kịp thời, hiệu quả và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.

Thứ haihình thành cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, công ty nhà nước hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế.

Bước đầu tập trung, thống nhất và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của cơ quan chuyên trách. Mô hình cơ quan chuyên trách là cơ quan nhà nước đảm nhận vai trò của nhà nước trong việc chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong xã hội.

Khắc phục cơ bản tình trạng một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chưa đầy đủ, tồn đọng nhiều năm như phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, đánh giá xếp loại cơ quan đại diện chủ sở hữu. mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp…

Đến nay, Ủy ban đã hoàn thành và xử lý hầu hết trong tổng số 259 công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp mà các sở ngành xử lý dở dang, tồn đọng nhiều kỳ.

Đọc thêm :  Bất chấp FDI "chảy chậm", bất động sản công nghiệp vẫn trên đà tăng giá | BĐS

Thứ ba, tiếp nhận và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để quản lý các dự án, chủ trương chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương.

Tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Chính trị để báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị cho chủ trương đưa 5 dự án, công ty ra khỏi danh sách theo dõi của Ban Chỉ đạo, giao các công ty chủ trì ‘sáng kiến’. thẩm quyền và quy định của pháp luật (năm 2021); 03 dự án, công ty sản xuất phân bón được cho vay để tiếp tục sản xuất kinh doanh, tạo dòng tiền trả nợ ngân hàng, cung ứng sản phẩm phân bón cho thị trường, giải quyết việc làm cho nông dân, người lao động…; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết đối với các dự án, doanh nghiệp còn lại.

Thứ tư, giữ vững nguyên tắc tôn trọng pháp luật và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; tăng cường giám sát tài chính của các công ty; giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư lớn, tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Hiện các hạng mục xây dựng của dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đang được đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: VGP.
Hiện các hạng mục xây dựng của dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đang được đẩy nhanh tiến độ – Ảnh: VGP.

Nhiều dự án đầu tư được tháo gỡ khó khăn và triển khai, điển hình là 10 dự án lớn lớn chậm tiến độ nhiều năm với tổng mức đầu tư 259 nghìn tỷ đồng đã triển khai là: Thăm dò, khai thác dầu khí 4 Lô tại Khu tự trị Nhenhexky – Liên Bang Nga, Dự án mở rộng NMĐ Hòa Bình, Dự án mở rộng NMĐ Ialy, Dự án NMĐ Ô Môn IV, Dự án đường 500 KV Vân Phong, Vĩnh Tân, Dự án khai thác hầm lò dưới 150 mỏ than Mạo Khê, Dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành , Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Dự án Mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, Dự án Mở rộng Nhà ga Hành khách Cảng HKQT Nội Bài….; tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Kết quả hoạt động của 19 tập đoàn, tổng công ty sau 4 năm chuyển giao về Ủy ban không bị gián đoạn; hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển liên tục, ổn định, hoàn thành kế hoạch hàng năm; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển; tổng thu nhập, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển đã thực hiện và mức tăng thu nhập bình quân của người lao động; tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong một số ngành, lĩnh vực, góp phần bảo đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế.

Đọc thêm :  Duy nhất một công ty bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2022 | BĐS

Với kết quả này, theo ông, việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới nên như thế nào?

Kết quả trên khẳng định chủ trương thành lập Ủy ban là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò của doanh nghiệp công ích và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp công ích. doanh nghiệp công ích của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục phát huy mô hình Ủy ban là cơ quan của Chính phủ là hết sức cần thiết vì Kết luận số 40-TB/TW của Bộ Chính trị đã xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban là hết sức cần thiết. phù hợp hơn với mô hình, điều kiện hiện tại của Ủy ban và hệ thống pháp luật, thể chế có liên quan.

Cụ thể, tập trung hơn vào 4 nhiệm vụ chính gồm: (1) hướng dẫn, xây dựng và phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư và phát triển doanh nghiệp; (2) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao; (3) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh; (4) Công việc của người quản lý chính công ty theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh quy định của Luật số 69/2014/QH13 để đẩy mạnh phân công, phân cấp cho Ủy ban, công ty chủ trì quản lý nhằm tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. . nhiệm vụ được giao.

.#Đẩy #mạnh #mô #hình #đại #diện #chủ #sở #hữu #phần #vốn #đại #chúng #tại #công

https://vneconomy.vn/phat-huy-mo-hinh-co-quan-dai-dien-chu-so-huu-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep.htm