Kiên quyết thu hồi đất sử dụng sai mục đích, nhất là ở những vị trí đắc địa | BĐS

Kiên quyết thu hồi đất sử dụng sai mục đích, nhất là ở những vị trí đắc địa

| BĐS

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất đai quản lý, sử dụng, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Nghị quyết nhấn mạnh 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đai đồng bộ với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

TRƯỜNG HỢP NGHIÊM TRỌNG XỬ LÝ CHẬM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất.

Quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất; đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Có cơ chế đồng bộ, xử lý cụ thể các vi phạm về giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

Cùng với đó, phải có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, đặc biệt liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất.

Thực hiện cơ bản hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và quy định cụ thể các trường hợp nộp tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đọc thêm :  Phúc An Ashita - Giá Gốc 08/2022 Chủ Đầu Tư | BĐS

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và đất của các công ty. để sử dụng…

Kiên quyết thu hồi đất bị lạm dụng, nhất là ở những vị trí đắc địa - Ảnh 1

Chính phủ cũng yêu cầu hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong trường hợp áp dụng, việc thu hồi đất phải phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt. Trường hợp thu hồi đất phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành việc bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải tiến lên, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người bị thu hồi đất và nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất, người bị thu hồi đất phải có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể để Nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại, dự án nông nghiệp (đặc biệt đối với dự án khu dân cư). dự án nông nghiệp).

Đối với các dự án phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất. liên danh với nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức chuyển nhượng, thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đọc thêm :  Dừng thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư | BĐS

Đặc biệt, cần có chế tài cụ thể, đồng bộ để xử lý các trường hợp đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng hoặc chậm triển khai. Kiên quyết thu hồi đất của các tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là những nơi có lợi ích, khả năng sinh lời cao, không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH NGUYÊN TẮC ĐẤT THEO NGUYÊN TẮC THỊ TRƯỜNG, GIAO DỊCH THEO SÀN

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; loại bỏ quy định về khung giá đất trong các văn bản quy phạm pháp luật; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm xác định giá đất.

Trung ương sẽ xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương khi xây dựng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc áp dụng giá đất.

Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá đất, năng lực tư vấn xác định giá đất của cơ quan tư vấn và năng lực, đạo đức của người thẩm định. Bổ sung, bổ sung các quy định đảm bảo công khai, minh bạch như: công khai giá đất, buộc giao dịch qua sàn giao dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Quy định thuế suất cao hơn đối với người sử dụng đất rộng, nhiều nhà, đầu cơ đất, đất chậm sử dụng, đất bỏ hoang.

Vẫn theo Nghị quyết này, chính sách tài chính đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ thuế sử dụng đất, tiền thuê đất giữa trung ương và địa phương. Nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch tiền thuê đất, đảm bảo công khai, minh bạch

Chính phủ đã nói rõ mức thuế cao hơn đối với người sử dụng diện tích đất lớn, nhiều nhà, đầu cơ đất, đất chậm sử dụng, đất bỏ hoang. Có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng; Các địa phương quy hoạch sản xuất đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ rừng…

Đọc thêm :  Hạ tầng thúc đẩy du lịch Quy Nhơn | BĐS

Chính phủ cũng yêu cầu các quy định thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

Xây dựng các quy định để thị trường bất động sản, thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, không làm thất thu thuế cho Nhà nước.

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, cần xây dựng quy định mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương. làm việc ở nông thôn.

Yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, quy mô sử dụng đất nông nghiệp phù hợp trên địa bàn cũng như kế hoạch sử dụng đất (được rà soát, điều chỉnh 5 năm một lần để tạo tâm lý ổn định lâu dài cho nhà đầu tư). Cùng với đó là việc xây dựng quy định về việc ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp.

Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai, kiến ​​nghị xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai. tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai.
Các tỉnh, thành phố thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành, các cấp trên địa bàn, giải quyết triệt để các tranh chấp đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp.

.#Kiên #quyết #thu #hồi #đất #sử #dụng #sai #mục #đích #nhất #là #ở #những #vị #trí #đắc #địa

https://vneconomy.vn/kien-quyet-thu-hoi-dat-su-dung-khong-dung-muc-dich-nhat-la-tai-cac-vi-tri-co-loi-the.htm