Năm 2023, Bộ Tài chính ưu tiên cắt giảm thủ tục hành chính trong khai thác nguồn lực tài chính đất đai | BĐS

Năm 2023, Bộ Tài chính ưu tiên cắt giảm thủ tục hành chính trong khai thác nguồn lực tài chính đất đai

| BĐS

Đối với việc thực hiện công tác thống kê, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thống kê rà soát, trình Bộ phê duyệt phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. việc thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính của Nhà nước được cụ thể hóa tại các văn bản do Bộ Tài chính ban hành hoặc lấy ý kiến ​​ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ thống kê kiểm tra, trình Bộ phê duyệt phương án và triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính ban hành. ban hành theo thẩm quyền.

Đồng thời, các Tổng cục tổ chức thực hiện thống kê, kiểm tra, phê duyệt kế hoạch thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các vụ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ. . đơn vị mình theo thẩm quyền.

Về mục tiêu cụ thể, phương án nêu rõ, để thống kê, công bố, công khai trước ngày 01/4/2023, 100% thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính chỉ đạo và thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị được niêm yết. công bố (lần đầu) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đọc thêm :  Hollywood Hills – Biệt thự nghệ thuật trên đồi kỳ quan tại MerryLand Quy Nhơn | BĐS

Kế hoạch cũng đưa ra lộ trình cụ thể cho việc xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cụ thể, “trước ngày 1/10/2023, các sở thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên như: quản lý ngân sách; việc quản lý, sử dụng tài sản công cộng; việc quản lý, sử dụng, khai thác các nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên thiên nhiên”, quy hoạch nêu rõ.

Việc khai thác nguồn tài chính về đất đai được thực hiện thông qua các hoạt động như: chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất…

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, các đơn vị phải thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ do đơn vị chịu trách nhiệm.

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, các Sở rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính nội bộ do mình phụ trách.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Tài chính, trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính sẽ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm tối thiểu 20%. trong chi phí tuân thủ hành chính.

Đọc thêm :  Tách phần đất rừng trong quy hoạch Khu du lịch sinh thái và sân golf Bãi Sao | BĐS

Trong đó, trước ngày 1/1/2024, rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa tối thiểu 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ của các Tổng cục thuộc Bộ, trước ngày 01 tháng 6 năm 2023, các Tổng cục thuộc Bộ sẽ rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của mình để công bố, công khai.

Trước ngày 01 tháng 9 năm 2025, các Tổng cục thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa và bảo đảm tỷ lệ cắt giảm tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ.

Kế hoạch cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Bộ Tài chính phải tập trung thực hiện trong thời gian tới để bảo đảm triển khai thành công, cụ thể.

Theo đó, thống kê, đăng tải, công khai thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước và thủ tục hành chính nội bộ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Rà soát, phê duyệt triển khai Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước đối với 3 nhóm thủ tục hành chính ưu tiên do Bộ Tài chính chủ trì.

Đọc thêm :  Vinhomes có thêm hai công ty con để tập trung làm bất động sản | BĐS

“Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, tổng cục liên quan rà soát, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ các bộ và ban giám đốc, ”kế hoạch cho biết.

Ngoài ra, tổ chức rà soát, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước không thuộc lĩnh vực ưu tiên can thiệp.

Cuối cùng là xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền và triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc.

.#Năm #Bộ #Tài #chính #ưu #tiên #cắt #giảm #thủ #tục #hành #chính #trong #khai #thác #nguồn #lực #tài #chính #đất #đai

https://vneconomy.vn/nam-2023-bo-tai-chinh-uu-tien-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-trong-khai-thac-nguon-luc-tai-chinh-tu-dat-dai.htm