Thái Nguyên: UBND cấp huyện được phép lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến ​​trúc có giá trị | BĐS

Thái Nguyên: UBND cấp huyện được phép lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến ​​trúc có giá trị

| BĐS

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến ​​trúc có giá trị thuộc phạm vi quản lý. Ngoài ra, còn phân cấp cho UBND cấp huyện lập quy chế quản lý kiến ​​trúc do mình quản lý; thông qua và ban hành quy chế quản lý kiến ​​trúc điểm dân cư nông thôn sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh .

Đối với UBND cấp huyện, cần thực hiện phân cấp kịp thời, hiệu quả; chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần phát huy quyền tự chủ của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy chế quản lý kiến ​​trúc. Định kỳ hàng năm báo cáo Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Đọc thêm :  Bất động sản chăm sóc sức khỏe còn nhiều dư địa phát triển | BĐS

Tìm hiểu quy hoạch kiến ​​trúc nông thôn Việt Nam, một thực tế được chỉ ra là ở nhiều địa phương việc thực hiện quy hoạch còn hạn chế, nhất là việc bảo vệ và phát huy không gian kiến ​​trúc truyền thống, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng lớn đến các vùng ven đô và nông thôn, kéo theo những thay đổi về xã hội, văn hóa, nếp sống nông thôn tác động nhanh đến vấn đề xây dựng.

Nhiều khu đô thị phát triển tự phát. Ở nông thôn, kiến ​​trúc ngày càng mất đi bản sắc truyền thống, bị pha tạp, không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, cấu trúc làng xã và yêu cầu phòng chống thiên tai, các giá trị kiến ​​trúc truyền thống chưa tạo được nét đặc trưng riêng. quan tâm đến di sản và phát triển. Kiến trúc công trình công cộng, nhà ở theo tuyến, nhà ở phân tán không phù hợp với quy hoạch thị trấn, địa hình tự nhiên, thiếu điểm nhấn, không có sự phân bố không gian hợp lý (giữa các khu sản xuất, nơi ở, công trình công cộng, cây xanh).

Không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống như đình, đền, chùa và các không gian phụ trợ gồm: sân đình, giếng làng, ao làng… đang dần bị xâm chiếm không gian sống và không gian sản xuất thủ công truyền thống.

Đọc thêm :  Cơ hội đầu tư sinh lời ở nhà phố thương mại Mekong Centre | BĐS

Vì vậy, để nâng cao năng lực quản lý, phù hợp và thể chế hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ngày 07/02/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Chỉ thị số /CT-TTg về định hướng phát triển quy hoạch kiến ​​trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và bảo tồn kiến ​​trúc truyền thống.

Đặc biệt, tại địa phương, yêu cầu UBND các cấp quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo lập và thực hiện quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc trên địa bàn quản lý; Xác định rõ quy mô, ranh giới, tính chất, chức năng của khu chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án phát triển chung xây dựng xã, phù hợp với chủ trương của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2307/BXD-QHKT về định hướng của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025.

.#Thái #Nguyên #UBND #cấp #huyện #được #phép #lập #điều #chỉnh #danh #mục #công #trình #kiến #trúc #có #giá #trị

https://vneconomy.vn/thai-nguyen-ubnd-cap-huyen-duoc-lap-dieu-chinh-danh-muc-cong-trinh-kien-truc-co-gia-tri.htm