Tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid – 19 | BĐS

Tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid – 19
| BĐS

Đây là nội dung trong nghị quyết 07/nq -cp về giảm tiền thuê, cho thuê mặt nước của năm 2022 cùng với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19 do tấn công chính phủ lê ngày 30/1/2023.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ ba điểm một mục 3 phần ii nghị quyết số 11/nq -cp ngày 30 tháng 01 năm 2022 Củ và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chưng hỗ trợ.

Chính Phủ Giao Các Bộ Trưởng, Thủ Trưởng Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ quan Thuộc chính phủ, chủ tịch tỉnh Ban nhân dân các tỉnh, Thành trực thuộc trung ương, chủ tịch hội ồng thành viên, tổng giám đốc công ty nhà nước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực thi, trường hợp phát sinh vướng mắc, báo cáo, đề xuất kịp thời, đầy đủ với các cấp có thẩm quyền theo quyền.

Tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid - 19 - Ảnh 1

Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp Chính phủ thực hiện giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid 19.

Cụ thể, vào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định giảm 15% tiền thuê đất phải thu của năm. Các đối tượng áp dụng ở đó các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang ược nhà nước cho thuê trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ sở phải ổn định sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên làm ảnh tiền lãi của dịch COVID-19 (người thuê đất).

Mức giảm này áp dụng cho cả trường hợp người đi thuê có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ là một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực khác Không thực hiện việc giảm số tiền thuê đất còn nợ của những năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Đến năm 2021, Thủ tướng cũng đã quyết định giảm 30% số tiền thuê đất phải trả của năm đối với người thuê đối với người cho thuê; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của những năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải cuối năm 2021 theo quy định của luật. Trường hợp người đi thuê đang bị giảm tiền thuê theo quy định thì mức giảm 30% số tiền cho thuê được tính trên số tiền cho thuê phải xuất hiện sau khi giảm

.#Tiếp #tục #giảm #tiền #thuê #đất #cho #các #đối #tượng #bị #ảnh #hưởng #bởi #Covid

https://vneconomy.vn/tiep-tuc-giam-30-tien-thue-dat-cho-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-covid-19.htm

Đọc thêm :  Chủ đầu tư lên tiếng về việc có 'hòn non bộ' trong khu đô thị Ao Tiên | BĐS