Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022 | BĐS

Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022

| BĐS

GDP GIAI ĐOẠN 2011-2022 (%)

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2014-2022 (%)

TĂNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP (%)

MỘT SỐ HÀNG CÔNG NGHIỆP TĂNG HOẶC GIẢM (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 15/12/2022 (TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 15/12/2022 (TỶ ĐỒNG)

CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI (TỶ USD)

CÁC ĐỊA PHƯƠNG MỨC VỐN FDI MỚI (TỶ USD)

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2022 (BUSINESS)

KHÔNG CÓ CÔNG TY MỚI THEO NGÀNH (CÔNG TY)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM BẰNG XE (VATTERY)

KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (TẢI TRỌNG)

THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH (TỶ USD)

NƯỚC XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

TÍNH BỀN VỮNG CỦA NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TỶ USD)

.#Tổng #quan #tình #hình #kinh #tế #Việt #Nam #năm

https://vneconomy.vn/toan-canh-buc-tranh-kinh-te-viet-nam-nam-2022.htm

Đọc thêm :  Nghiên cứu thành lập Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc | BĐS