Ưu tiên rót vốn vay ưu đãi, tăng vốn bảo trì hạ tầng đường thủy nội địa hàng năm | BĐS

Ưu tiên rót vốn vay ưu đãi, tăng vốn bảo trì hạ tầng đường thủy nội địa hàng năm | BĐS

Quyết định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 5/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Theo đó, Quyết định 21/2022 nêu rõ ba cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Cụ thể, thứ nhất, về đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa, các dự án được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, đầu tư các loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương, để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư công năm 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

Thứ hai, về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng huy động các nguồn lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu năm sau cao hơn năm trước, với mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, về ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa.

Cùng với đó, sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa sau đầu tư, gồm: cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện Quyết định này với chu kỳ hàng năm và tổng kết sau 5 năm.

Đọc thêm :  Mỹ và ASEAN nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện | BĐS

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa quy định tại Quyết định này.

“Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường thủy nội địa theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, quyết định nêu rõ.

Về phía Bộ Tài chính, chủ trì, bố trí kinh phí sự nghiệp cho công tác bảo trì đường thủy nội địa thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương hàng năm theo quy định tại Quyết định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa; chủ trì, bố trí vốn đầu tư phát triển để đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, cảng thủy nội địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đọc thêm :  VDSC: Sau 2-3 năm nữa, thị trường bất động sản mới có thể bắt đầu nhịp phục hồi mới | BĐS

Các tỉnh chủ trì, bố trí ngân sách địa phương để phát triển giao thông đường thủy nội địa thuộc địa phương quản lý; ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy nội địa khai thác hàng container ở phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Để thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có hiệu quả theo Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án đầu tư công cần khoảng trên 150.000 tỷ đồng, không gồm kinh phí đầu tư luồng và các cảng chuyên dùng.

Một số dự án ưu tiên đầu tư gồm: đầu tư dự án cải tạo, nâng tĩnh không cầu Đuống, công trình âu tầu kênh nối sông Đáy – Ninh Cơ, dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam…#Ưu #tiên #rót #vốn #vay #ưu #đãi #tăng #vốn #bảo #trì #hạ #tầng #đường #thủy #nội #địa #hàng #năm

https://vneconomy.vn/uu-tien-rot-von-vay-uu-dai-tang-von-bao-tri-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-hang-nam.htm