Giảm đơn vị giúp việc cho Hội đồng kiểm tra nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng | BĐS

Giảm đơn vị giúp việc cho Hội đồng kiểm tra nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng | BĐS

Theo quyết định trên, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài do Hội đồng giới thiệu được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo quy định của pháp luật để tư vấn, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh hoặc kiểm định chất lượng công trình không còn là tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng nữa. Như vậy, các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng chỉ gồm:

Cơ quan thường trực Hội đồng là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng; Tổ chuyên gia Hội đồng gồm các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp; Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có liên quan.

Được biết, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng có nhiệm vụ Kiểm tra công tác nghiệm thu bao gồm: định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình thi công xây dựng; tại các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình để đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm về kết quả hoạt động của Hội đồng, tình hình triển khai thi công xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; báo cáo đột xuất về những vấn đề kỹ thuật phát sinh, các khó khăn, vướng mắc, bất cập vượt thẩm quyền cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các công trình Hội đồng tổ chức kiểm tra hàng năm; ban hành quy chế hoạt động làm cơ sở để triển khai các công việc của Hội đồng và các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đọc thêm :  Hà Nội chưa áp dụng quy định về cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở khu đô thị | BĐS#Giảm #đơn #vị #giúp #việc #cho #Hội #đồng #kiểm #tra #nhà #nước #về #nghiệm #thu #công #trình #xây #dựng

https://vneconomy.vn/giam-don-vi-giup-viec-cho-hoi-dong-kiem-tra-nha-nuoc-ve-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung.htm